Meltex hinnasto

1. YLEISTÄ Soveltamisala Nämä ehdot korvaavat edelliset toimitusehdot ja astuvat voimaan välittömästi. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin kauppoihin Suo- messa myyjän ja asiakkaan välillä. Näissä ehdoissa Meltex Oy on myyjä ja asiakas on ostaja. Hinnat Hinnat määräytyvät tilauksen vahvistushetkellä voimassa olevan hinnastomme ja/tai tarjouksemme mukaan. Muiden kuin varas- totuotteiden osalta sovelletaan kussakin tapauksessa erikseen sovittavaa hinnoittelua. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita veroluonteisia maksuja eivätkä pakkauskuluja, jotka peritään erikseen. Myyjä pidättää itselleen oikeuden kauppahintojen tarkis- tamiseen sopimuksen syntymisen jälkeen ilman erillistä ilmoitusta, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoi- hin, verot, veroluontoiset maksut tai muut myyjästä riippumatto- mat maksut muuttuvat ennen toimituspäivää. 2. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN Tarjoukset ja myyntiehdot Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää tarjousta tai siihen liittyviä asiakirjoja myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Mikäli tarjouksen summa ylittää asiakkaalle sovitun luottorajan, luottoehdoista on sovittava erikseen. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tilaus Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tekemän tarjouksen. Muissa tapauksissa kauppa syntyy, kun ostaja on tehnyt tilauksen ja myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilauksen tuotteet sovitulla tavalla. 3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET Toimitusaika Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin kaikki tavaran toimitta- mista varten tarvittavat tiedot ovat saapuneet myyjälle ja myyjä on vahvistanut toimitusajan ostajalle. Jos tehtyä/vahvistettua tilausta muutetaan, lasketaan toimitusaika alkavaksi siitä päivästä, jolloin ilmoitus viimeisestä muutoksesta on saapunut myyjälle. Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta, toimitusaika luetaan alkavaksi aikaisintaan vakuuden tai ennakkomaksun saapumisesta myyjälle. Viivästys Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoit- tamaan siitä ostajalle. Samalla tulee ilmoittaa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimitusaika. Mikäli ostaja ei viiden (5) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi uudesta toimitusajasta, ei ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen. Takuu Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan myöntämä takuu. Tavaran ominaisuudet Myyjä vastaa tavaran laadusta ja ominaisuuksista vain sopimuk- sessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukai- sesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoituk- seen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Välillinen vahinko Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästy- misestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja. Vastuu tavaran vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuote- vastuu) Myyjä ei vastaa tavaran henkilöille eikä kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli myyjää ei tuote- vastuun perusteella velvoiteta suorittamaan korvausta. 4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET Kauppahinnan suorittaminen Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, se on neljätoista (14) päivää netto. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä ja noudoissa noutopäivästä. Mikäli lasku on joiltakin osin virheellinen, asiakas on velvoitettu ilmoittamaan asiasta myyjälle seitsemän (7) arkipäi- vän kuluessa. Lasku on kuitenkin maksettava virheettömiltä osin eräpäivään mennessä. MELTEX OY PLASTICS:N YLEISET TOIMITUSEHDOT Y-tunnus: 0952690-6 www.meltex.fi Rahdit Rahtikustannukset veloitetaan myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukaan. Vastaanottotarkastus Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todet- tava, että toimitus on lähetyslistan mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vahingoista ja puutteista on välittömästi ilmoitettava myyjälle tai rahdinkuljettajalle sekä tehtävä merkintä rahtikirjaan. Reklamaatiot Mikäli toimitettu tavara on joiltakin osin virheellinen, eikä virhettä ole ollut mahdollista havaita vastaanottotarkastuksessa, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijai- sesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan kauppasumman virheettömiltä osin eräpäi- vään mennessä. Palautukset Tavaran palautuksista on aina sovittava etukäteen ja palautuksen on tapahduttava välittömästi tavaran palauttamisesta sopimisen jälkeen. Tavara on palautettava pakkauksineen virheettömässä kunnossa. Hyvitykset sekä palautuksista aiheutuvat kulut on sovittava erikseen tapauskohtaisesti. Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus tavaraan siirtyy myyjältä ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei toisin ole sovittu. Viivästyskorko ja perintäkulut Maksun viivästyessä viivästymisajalta peritään myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukainen viivästyskorko. Myyjällä on lisäksi oikeus veloittaa ostajalta kohtuulliset perintäkulut. Vakuudet Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kaup- pahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää. 5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Ostajan oikeus purkuun Mikäli myyjän toimitus olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä puutetta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata tai toimi- teta uutta tavaraa tilalle tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy aiheuttaen ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopi- muksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Myyjän oikeus purkuun Mikäli kauppahinnan maksu myyjästä riippumattomista syistä viiväs- tyy oleellisesti tai jos ostajan ilmoituksella tai muuten on ilmeistä, että ostajan maksusuoritus tulee viivästymään oleellisesti, myyjällä on oikeus purkaa sopimus. Jos ostaja ei myötävaikuta kaupantekoon sovitulla tai muuten kohtuuden edellyttämällä tavalla, myyjällä on oikeus purkaa kauppa. Ostajan rikkoessa tässä sopimuksessa mainit- tuja velvoitteitaan on myyjällä oikeus purkaa kauppasopimus. Kaup- pasopimuksen purkautuessa ostajan velvoiterikkeen vuoksi myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle mahdollisesti jo aiheutuneita tai purkamisesta aiheutuvia vahinkoja. Ylivoimainen este (force majour) Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli jokin ylivoimai- nen este, kuten luonnon olosuhteet, tulipalo, konevaurio, lakko, sota tai liikennehäiriö, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Jos sopi- muksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä kohtuuttomia uhrauksia ostajalle koituvaan etuun nähden, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Erimielisyyksien ratkaiseminen Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkais- taan, ellei toisin ole sovittu, myyjän kotipaikan alioikeudessa. 112

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=